حفاری و نظارت چاه های آب

  علل عدم موفقیت حفاری چاه های آب عمیق و نیمه عمیق :

متاسفانه امروزه شاهد هستیم بیش از پنجاه درصد چاه های آب عمیق و نیمه عمیق تازه حفر شده که با متد های غیرعلمی و بدون رعایت نکات فنی و تخصصی حفاری می شوند ؛علیرغم هزینه های سنگین حفاری و خرید منصوبات و اخذ مجوز ها ، کارایی و کیفیت لازم را ندارند و از ابتدا دچار مشکلاتی بنیادین می باشند ،به شرح ذیل:

 • ماسه دهی.
 • کاهش دبی آب خروجی .
 • گرفتگی جدار با گل حفاری.
 • ریزش دیواره چاه و لهیدگی لوله جدار.
 • کاهش عمر مفید چاه.
 • گرفتگی سریع جدارو لایه های چاه.
 • و...

 

حتی در مواردی با وجود تراوایی مناسب  لایه های زیرزمینی ،به علت نقض موارد و نکات فنی ؛آبدهی نهایی چاه بسیار پایین و دبی خروجی نزدیک به صفر می باشد.

رعایت نکات فنی لازم در مراحل اجرایی تاثیر بسزایی در نتیجه حاصله خواهد داشت ؛

  برخی از نکات مهم و حیاتی در  حفاری چاه های آب به شرح ذیل می باشند:

 • انجام مطالعات ژئوفیزیک قبل از حفاری و تعیین محل مناسب جهت حفاری چاه آب و همچنین تعیین وضعیت سفره ها و لایه های زیرزمینی و عمق حفاری و سنگ بستر.
 • تعیین متد حفاری بر اساس لایه بندی زمین و عمق مورد نظر.
 • تعیین نوع لوله جدار مناسب ( لوله جدار جانسون در اکثر موارد بهترین گزینه می باشد).
 • تعیین ضخامت جدار و مشخصات لوله ها و منصوبات و گراول پک با توجه به لایه بندی زیرزمین و سازند موجود.
 • نظارت مستمر بر پروسه حفاری .
 • توسعه مناسب چاه پس از حفاری .
 • انجام عملیات الکتروکاروتاژ ( علی الخصوص در مناطق دارای رگه های شور و ناخالصی و همچنین مناطق دارای لایه های ریزدانه و مستعد ماسه دهی).
 • اجرای عملیات پمپاژ مناسب با توجه به وضعیت لایه های زیرزمینی.
 • انتخاب پمپ و متعلقات آن با توجه به تراوایی و کشش لایه های آبدار زیرزمینی.