الکترو کاروتاژ

  کاربرد الکتروکاروتاژ (چاه پیمایی) در چاه های آب 

با انجام ژئوفیزیک آب یابی، بهترین محل حفر چاه و عمق حفاری و محل و ضخامت لایه های آبدار و لایه های شور و شیرین تعیین می گردند،اما در زمین هایی که مشکل شوری یا ماسه دهی شدید دارند ، پیشنهاد می گردد قبل از لوله گذاری و اجرای گراول پک پشت لوله ،مطالعات الکتروکاروتاژ انجام پذیرد.
جهت انجام الکتروکاروتاژ یا چاه پیمایی ، دستگاهی شامل چندین سنسور به محل داخل محل حفاری فرستاده می شود و با دقت بالا تفکیک لایه بندی خاک و لایه های شور و شیرین انجام می گرددو همچنین لایه هایی که امکان دارد باعث کاهش کارایی و آبدهی چاه شوند شناسایی گردیده و عملیات لوله گذاری و انتخاب نوع لوله اسکرین و پر کردن پشت لوله با دقت بالا انجام می گیرد.


  مزایای مطالعات الکتروکاروتاژ :
دسترسی به آب با کیفیت.
افزایش طول عمر چاه.
افزایش آبدهی و جلوگیری از ماسه دهی چاه.

 

  شرکت مهندسین زمین خاک پویان ،کلینیک تخصصی آب های زیرزمینی.