برخی پروژههای زمین خاک پویان

مطالعات زیرسطحی پروژه ساختمانی کانون وکلا سعادت آباد تهران
ژئوفیزیک
مطالعات فرونشست ساختمان