مطالعات زیرسطحی در پروژه های ساختمانی

امروزه مطالعات زیرسطحی ژئوفیزیک به عنوان ابزاری پر قدرت به کمک پروژه های ساختمان سازی آمده است.

مطالعات زیرسطحی ژئوفیزیک در کنار مطالعات ژئوتکنیک ؛اطلاعات جامعی از وضعیت زیر زمینی لایه ها و سازند ها و خطرات و تهدید ها و وضعیت کنونی بستر در اختیار سازندگان قرار می دهد.

یکی از کاربرد های ژئوفیزیک در پروژه های ساختمانی و عمرانی ؛بحث آبهای درگیر با خاکبرداری ها و گودبرداری ها و تراز های منفی و همچنین آبهای نفوذی در پروژه ها می باشد.

شناخت و برنامه ریزی و هدایت آب های درگیر ساختمانی بر مبنای وضعیت لایه های خاک محدوده سایت و تشخیص نقاط مستعد نفوذ آب و محدوده های مناسب جهت زهکشی و تعیین بهترین نقطه هدایت آب از طریق  سامپ( چاه) و گالری های هدایت طبیعی آب به مسیر لایه های زیر زمینی .
از طریق مطالعات زیر سطحی ژئوفیزیک در محدوده سایت می توان به جای پمپاژ دائمی آب به جوب ها و مسیل های اطراف ، مسیر آن را در لایه های طبیعی حرکت سوق داد و از هدر رفت این منابع ارزشمند ملی جلوگیری کرد. ( آب =سرمایه ملی )

ما مفتخریم که تنها در سال گذشته در منطقه یک و دو وسه تهران از طریق هدایت طبیعی آب های زیرزمینی درگیر با پروژه های ساختمان سازی و هدایت طبیعی آنها به لایه های زیر زمینی و حذف پمپاژ از سیستم زهکش, نزدیک به یک میلیارد لیتر آب با کیفیت را از پیوستن به فاضلاب و منابع آلوده نجات دهیم.