مطالعات زیرسطحی در پروژه های ساختمانی

  امروزه مطالعات زیرسطحی ژئوفیزیک به عنوان ابزاری پر قدرت به کمک پروژه های ساختمان سازی آمده است.

متاسفانه بسیاری از ساختمان های مهندسی ساز به علت عدم اطلاع از وضعیت زیرزمینی پروژه دچار مصائب و مشکلات  می گردند.

 مطالعات زیرسطحی ژئوفیزیک در کنار مطالعات ژئوتکنیک ؛اطلاعات جامعی از وضعیت زیر زمینی لایه ها و سازند ها و خطرات و تهدید ها و وضعیت کنونی بستر در اختیار سازندگان قرار می دهد.

 

 هدایت آب های درگیر با پروژه های ساختمانی:

یکی از کاربرد های ژئوفیزیک در پروژه های ساختمانی و عمرانی ؛بحث آبهای درگیر با خاکبرداری ها و گودبرداری ها و تراز های منفی و همچنین آبهای نفوذی در پروژه ها می باشد.

  شناخت و برنامه ریزی و هدایت آب های درگیر ساختمانی بر مبنای وضعیت لایه های خاک محدوده سایت و تشخیص نقاط مستعد نفوذ آب و محدوده های مناسب جهت زهکشی و تعیین بهترین نقطه هدایت آب از طریق  سامپ( چاه) و گالری های هدایت طبیعی آب به مسیر لایه های زیر زمینی .
از طریق مطالعات زیر سطحی ژئوفیزیک در محدوده سایت می توان به جای پمپاژ دائمی آب به جوب ها و مسیل های اطراف ، مسیر آن را در لایه های طبیعی حرکت سوق داد و از هدر رفت این منابع ارزشمند ملی جلوگیری کرد. ( آب = سرمایه ملی )

  ما مفتخریم که تنها در سال گذشته در منطقه یک و دو وسه تهران از طریق هدایت طبیعی آب های زیرزمینی درگیر با پروژه های ساختمان سازی و هدایت طبیعی آنها به لایه های زیر زمینی و حذف پمپاژ از سیستم زهکش, نزدیک به یک میلیارد لیتر آب با کیفیت را از پیوستن به فاضلاب و منابع آلوده نجات دهیم.

 

 

 تعیین وضعیت خاک زیر زمینی:

تفکیک لایه بندی زمین و تهیه نقشه زیرزمینی به صورت دو بعدی و سه بعدی از زیر محل ساخت و سازها و پروژه های عمرانی.

  تعیین محل لایه های سست و لایه های مستعد نشست .

تعیین محل عوارض زیرزمینی درگیر با خاکبرداری ها.

   مطالعات آشکارسازی حفرات و قنوات و گالری ها.  

تبیین وضعیت لایه های زیرین پروژه و سازند های خطرساز زیرزمینی .

   تعیین محل عدسی های رسی خطرساز زیر ساختمان ها.

  تبیین وضعیت زیرزمینی و آشکارسازی عوارض زیرسطحی از طریق مطالعات نوین ژئوفیزیکی امکان پذیر می باشد.

کاهش هزینه های مراحل گودبرداری و پایدارسازی گود و همچنین افزایش ضریب ایمنی و کاهش خطرات حین ساخت .

 

  مهندسین زمین خاک پویان ،مشاور و مجری تخصصی مطالعات زیرسطحی در پروژه های عمرانی.