معدن

اکتشاف ژئوفیزیک معادن
اجرای پروژه های اکتشاف ژئوفیزیک معادن از جمله آهن، مس، سرب و روی، منگنز، کرومیت و باریت و ... با روشهای مختلف ژئوفیزیکی از جمله  مقاومت ویژه RS ؛ قطبش القایی IP، مگنتومتری، گراویمتری، لرزه، ژئورادارو میکروسایزمیک و ....جزئی از  فعالیت های شرکت زمین خاک پویان می باشد.
 
با توجه به هزينه بالاي عمليات اكتشاف معادن، معمولاً در اولين مراحل اكتشافی و پيش از شروع عمليات حفاری، از عمليات ژئوفيزيک به منظور تعيين وضعيت اوليه توده معدنی و بررسي های اوليه فنی و اقتصادی و در نهايت تعيين محل های حفاری استفاده مي شود.
علاوه بر اين بسياری از ذخاير بزرگ معدنی در زير سطح زمين مدفون شده اند و با روش های معمول پی جويی نمی توان به وجود آنها پی برد اما با استفاده از روش های ژئوفيزيکی می توان به اكتشاف اين ذخاير معدنی پرداخت.

 
فعاليت هاي اين بخش عبارتند از:

دور سنجی و تعیین محدوده های مساعد .
 بررسي نقشه های زمین شناسی و داده های ژئوفيزيك هوايی و تعيين مناطق اميدبخش.
 طراحي شبكه برداشت ژئوفيزيک.
 تعيين محل حفر گمانه های اكتشافی با توجه به نقشه های ژئوفيزيک.
 تخمیین ذخیره ماده معدنی.
 بررسی های ژئوشیمیایی و آنالیز مواد معدنی.

دورسنجی

madan
روش های ژئوفيزيكی مطالعه معدن :

خلاصه ای از روش های مطالعات و برداشت زمینی ژئوفیزیکی معادن به شرح ذیل می باشد :
مگنتومتري: از خاصيت مغناطيسي بعضي مواد معدني مثل آهن در اين روش استفاده مي شود.
گراويمتری: بر اساس تفاوت چگالی مواد معدنی با سنگهای همجوار می توان به وجود بعضي مواد مثل نيكل پی برد.
لرزه نگاری: مبتني بر خواص الاستيک (كشسانی) سنگها در محيط مورد مطالعه‌ مي باشد.
ژئوالكتريک: وابسته به خواص الكتريكی زمين مورد مطالعه‌ می‌باشند.
راديومتری: از خاصيت راديواكتيو سنگهايی مثل اورانيوم در اين روش استفاده می شود.