مطالعات ساختگاه

    تبیین وضعیت زیرزمینی ساختگاه ؛   اعم از جانمایی تاسیسات مدفون ،وضعیت سنجی سازند زیر زمینی پروژه های عمرانی ،آشکارسازی و جانمایی تاسیسات و عوارض زیر زمینی من جمله خطوط انتقال و تاسیسات و قنوات و حفرات و سازند سست و مستعد نشست و فرونشست ،از اهمیت بالایی  در پروژه های ساختمانی و عمرانی و خطوط ریلی و ... برخوردار است.

تفکیک لایه بندی زمین در محل احداث پروژه های با اهمیت بالا و تعیین وضعیت آب های درگیر زیرزمینی و وضعیت سازند زیرزمینی موجود در پروژه های عمرانی و راهسازی اهمیت زیادی دارد.

در این راستا مطالعات نوین ژئوفیزیکی جهت دستیابی به اهداف زیر انجام می گردد:

 • تبیین وضعیت سازند های زیرزمینی از لحاظ نوع ساختار و محل قرارگیری.
 • تعیین محل قنوات قدیمی و گم شده و مدفون.

 • بررسی آب های زیرزمینی درگیر با پروژه و تعیین تراز آب زیرزمینی منطقه و رگه های آبی و مناطق مستعد نفوذ آب به داخل محدوده خاکبرداری ها و تراز های منفی.
 • وضعیت سنجی زیر سازی جاده ها و خطوط راه آهن و خطوط ریلی و تعیین وضعیت خاک بستر در روسازی ها و ....

 • تعیین مناطق مستعد فرو نشست.

 • آشکارسازی کانال ها و حفرات زیرزمینی .

 • تعیین مناطق نفوذ آب .

 • تعیین مناطق مستعد جهت هدایت آب های درگیر (هدایت آب به لایه های زیرین بدون پمپاژ )

 • وضعیت سنجی خاک بستر در پروژه های عمرانی و راهسازی.

 • تعیین وضعیت خطوط انتقال و تعیین نقاط احتمالی نشت .

 • تعیین میزان خورندگی لایه های زیر زمینی .

 •  وضعیت سنجی خاک  بستر و روسازی مناطق مهم مانند باند های پروازی و ساختمانهای با اهمیت بالا.

 • وضعیت سنجی خطوط پس از وقوع حوادث قهری مانند سیل و زلزله و تعیین مناطق آسیب دیده و راهکارهای ایمن سازی بر اساس وضعیت مشاهده شده.

 •  تعیین وضعیت تونل های شهری و زیرگذر ها و ...

   شرکت زمین خاک پویان ، مشاور و مجری تخصصی مطالعات نوین زیرزمینی ژئوفیزیک .