سد ها و تونل ها

مطالعات نوین سدها و تونل ها با متد های بروز ژئوفیزیکی و دورسنجی کمک بسزایی در مدیریت پایدار منابع و کاهش هزینه ها و ریسک پروژه ها خواهد داشت.

 از جمله خدمات شرکت زمین خاک پویان در این زمینه  می توان موارد زیر را برشمرد:

 

  پروژه های احداث تونل ها و کانال های زیرزمینی (من جمله خطوط مترو شهری ؛ تونل های انتقال آب و لوله ها و تاسیسات):

مطالعات نوین ژئوفیزیکی به هدف تعین محل عوارض زیرزمینی (حفرات و قنوات و سازند سست و فضاهای خالی و تغییرات لایه های زیرزمینی )در مسیر های تونل ها و تفکیک لایه بندی زمین(تعیین محل و نوع سنگ و خاک و پراکنش آنها در عمق ؛تفکیک لایه های شور و شیرین و ... ) ؛ تعیین محل گسله ها ؛ منابع آب زیرزمینی (رگه ها و آبرفت) و روش انتقال پایدار منابع آب به سازند های زیرزمینی بدون استفاده از پمپاژ دائم ؛ تعیین خطرات زیرزمینی و تهدیدات موجود قبل از شروع فعالیت ؛ تهیه نقشه سه بعدی از زیرزمین و ارائه به مشاور پروژه جهت راهکار سنجی و درنظر گرفتن تمهیدات لازم ؛ تعیین محل رگه های آب زیرزمینی و راهکار سنجی جهت هدایت آنها همگام با محیط زیست منطقه ؛

مطالعات دورسنجی و یا پهبادی محل تجمع منابع آب رو سطحی و رواناب ها و سیلاب ها و تعیین مناسب جهت احداث سیل بند و مهارکننده و مسیر های هدایت کننده آب ؛تفکیک ریزگسل های منطقه و تبیین محل جانمایی مناسب جهت احداث سازه ها و تونل ها.

  تعیین محل مناسب سد های آبرسان و تغذیه آبخوان:

تفکیک آبرفت و آبخوان منطقه از طریق مطالعات ژئوفیزیک نوین منابع آب و تعیین محل مناسب جهت احداث سد های آبرسان و تهیه نقشه های هیدروژئولوژی از مناطق .

 

 تعیین محل مناسب جهت احداث سد های زیرزمینی :

کشور ایران با دارا بودن تعداد زیاد  آبخوان و رودخانه های مرزی و همچنین مجاورت دریا ها در شمال و جنوب ، به جهت مدیریت پایدار منابع آب شیرین و جلوگیری از خروج از مرز یا پیوستن به آب شور دریاها ؛نیازمند احداث سدهای زیرزمینی می باشد ؛

مطالعات ژئوفیزیکی و تبیین ساختار مناسب بستر جهت احداث این قبیل سازه ها از جمله فعالیت های شرکت زمین خاک پویان می باشد.

 

 

 

مهندسین زمین خاک پویان مرجع تخصصی مطالعات زیرسطحی نوین .