سد ها و تونل ها

مطالعات نوین سدها و تونل ها با متد های بروز ژئوفیزیکی و دورسنجی کمک بسزایی در مدیریت پایدار منابع و کاهش هزینه ها و ریسک پروژه ها خواهد داشت.

 از جمله خدمات شرکت زمین خاک پویان در این زمینه  می توان موارد زیر را برشمرد:

 

  پروژه های احداث تونل ها و کانال های زیرزمینی (من جمله خطوط مترو شهری ؛ تونل های انتقال آب و لوله ها و تاسیسات):

مطالعات نوین ژئوفیزیکی به هدف تعین محل عوارض زیرزمینی (حفرات و قنوات و سازند سست و فضاهای خالی و تغییرات لایه های زیرزمینی )در مسیر های تونل ها و تفکیک لایه بندی زمین(تعیین محل و نوع سنگ و خاک و پراکنش آنها در عمق ؛تفکیک لایه های شور و شیرین و ... ) ؛ تعیین محل گسله ها ؛ منابع آب زیرزمینی (رگه ها و آبرفت) و روش انتقال پایدار منابع آب به سازند های زیرزمینی بدون استفاده از پمپاژ دائم ؛ تعیین خطرات زیرزمینی و تهدیدات موجود قبل از شروع فعالیت ؛ تهیه نقشه سه بعدی از زیرزمین و ارائه به مشاور پروژه جهت راهکار سنجی و درنظر گرفتن تمهیدات لازم ؛ تعیین محل رگه های آب زیرزمینی و راهکار سنجی جهت هدایت آنها همگام با محیط زیست منطقه ؛

مطالعات دورسنجی و یا پهبادی محل تجمع منابع آب رو سطحی و رواناب ها و سیلاب ها و تعیین مناسب جهت احداث سیل بند و مهارکننده و مسیر های هدایت کننده آب ؛تفکیک ریزگسل های منطقه و تبیین محل جانمایی مناسب جهت احداث سازه ها و تونل ها.

  تعیین محل مناسب سد های آبرسان و تغذیه آبخوان:

تفکیک آبرفت و آبخوان منطقه از طریق مطالعات ژئوفیزیک نوین منابع آب و تعیین محل مناسب جهت احداث سد های آبرسان و تهیه نقشه های هیدروژئولوژی از مناطق .

 

 تعیین محل مناسب جهت احداث سد های زیرزمینی :

کشور ایران با دارا بودن تعداد زیاد  آبخوان و رودخانه های مرزی و همچنین مجاورت دریا ها در شمال و جنوب ، به جهت مدیریت پایدار منابع آب شیرین و جلوگیری از خروج از مرز یا پیوستن به آب شور دریاها ؛نیازمند احداث سدهای زیرزمینی می باشد ؛

مطالعات ژئوفیزیکی و تبیین ساختار مناسب بستر جهت احداث این قبیل سازه ها از جمله فعالیت های شرکت زمین خاک پویان می باشد.

 

 

 

مهندسین زمین خاک پویان مرجع تخصصی مطالعات زیرسطحی نوین .

مطالعات ساختگاه

    تبیین وضعیت زیرزمینی ساختگاه ؛   اعم از جانمایی تاسیسات مدفون ،وضعیت سنجی سازند زیر زمینی پروژه های عمرانی ،آشکارسازی و جانمایی تاسیسات و عوارض زیر زمینی من جمله خطوط انتقال و تاسیسات و قنوات و حفرات و سازند سست و مستعد نشست و فرونشست ،از اهمیت بالایی  در پروژه های ساختمانی و عمرانی و خطوط ریلی و ... برخوردار است.

تفکیک لایه بندی زمین در محل احداث پروژه های با اهمیت بالا و تعیین وضعیت آب های درگیر زیرزمینی و وضعیت سازند زیرزمینی موجود در پروژه های عمرانی و راهسازی اهمیت زیادی دارد.

در این راستا مطالعات نوین ژئوفیزیکی جهت دستیابی به اهداف زیر انجام می گردد:

 • تبیین وضعیت سازند های زیرزمینی از لحاظ نوع ساختار و محل قرارگیری.
 • تعیین محل قنوات قدیمی و گم شده و مدفون.

 • بررسی آب های زیرزمینی درگیر با پروژه و تعیین تراز آب زیرزمینی منطقه و رگه های آبی و مناطق مستعد نفوذ آب به داخل محدوده خاکبرداری ها و تراز های منفی.
 • وضعیت سنجی زیر سازی جاده ها و خطوط راه آهن و خطوط ریلی و تعیین وضعیت خاک بستر در روسازی ها و ....

 • تعیین مناطق مستعد فرو نشست.

 • آشکارسازی کانال ها و حفرات زیرزمینی .

 • تعیین مناطق نفوذ آب .

 • تعیین مناطق مستعد جهت هدایت آب های درگیر (هدایت آب به لایه های زیرین بدون پمپاژ )

 • وضعیت سنجی خاک بستر در پروژه های عمرانی و راهسازی.

 • تعیین وضعیت خطوط انتقال و تعیین نقاط احتمالی نشت .

 • تعیین میزان خورندگی لایه های زیر زمینی .

 •  وضعیت سنجی خاک  بستر و روسازی مناطق مهم مانند باند های پروازی و ساختمانهای با اهمیت بالا.

 • وضعیت سنجی خطوط پس از وقوع حوادث قهری مانند سیل و زلزله و تعیین مناطق آسیب دیده و راهکارهای ایمن سازی بر اساس وضعیت مشاهده شده.

 •  تعیین وضعیت تونل های شهری و زیرگذر ها و ...

   شرکت زمین خاک پویان ، مشاور و مجری تخصصی مطالعات نوین زیرزمینی ژئوفیزیک .

 

ژئو فیزیک عمرانی و راهسازی

ژئو فیزیک عمرانی و راهسازی

  امروزه مطالعات ژئوفیزیک در پروژه های عمرانی و راهسازی از اهمیت بالایی برخوردار است .

از طریق مطالعات آشکارسازی ژئوفیزیک می توان اطلاعات جامعی از وضعیت سازند های زیرزمینی و همچنین محدوده های مستعد خطر و همچنین محل های نفوذآب و ... به دست آورد؛که این اطلاعات در برنامه ریزی و جانمایی و کلیه مراحل طراحی و ساخت سازه های عمرانی و شهری و ریلی وخطوط راه آهن و خطوط انتقال نیرو  و سد ها و ...تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 اطلاعاتی که از طریق مطالعات ژئوتکنیک جهت برنامه ریزی و طراحی پروژه ها به دست می آیند به تنهایی لازم و کافی نخواهند بود و تنها نمونه ای نقطه ای هستند از وضعیت سازند های زیر زمینی؛ درحالیکه از طریق مطالعات زیر زمینی ژئوفیزیک می توان اطلاعات جامعی از تمامی سطوح زیر سطحی به شرح ذیل به دست آورد:

 • تفكيك لايه هاي مختلف  زیر سطحی جاده ها و خطوط انتقال نیرو و خطوط راه آهن و تعیین محل و ابعاد سنگ های زیر زمینی و ضخامت و نوع لایه های زیر زمینی.
 • شناسايي ساختارهاي زمين شناسي مثل گسل ها(امتداد و شيب)، چين خوردگي ها، ناپيوستگي ها و... جهت احداث سازه هاي بزرگ از قبيل تونل ها،‌ سد ها، جاده ها و ...
 • مطالعه مسير هاي گذر آب و شناسايي سستي و سختي ديواره ها و كف در تونل و مترو .
 • اطلاعاتی جامع و مناسب قبل از حفاري هاي ژئوتكنيك براي شناسايي كلي و جزئي منطقه و ساختگاه مورد مطالعه و موثر براي كاهش متراژ حفاري پيش بيني شده و در نهايت كاهش هزينه پروژه.
 • تعيين ميزان خورندگي محل انتقال لوله هاي گاز و نفت در زير زمين.
 • تعيين محل قنات هاي قديمي.
 • تعيين شوري، شيريني و نوع املاح موجود در آب.
 • تعيين ميزان مقاومت الكتريكي زمين در محل احداث پست هاي برق .
 • تعيين سطح لغزش در مناطق داراي پتانسيل زمين لغزش.
 • تعيين ميزان تخلخل سنگ زير سطحي و ميزان نشست.
 • تعيين محل غارهاي كارستي و حفرات موجود در زير زمين.
 • ارائه شكل هندسي آبخوان .
 • شناسايي مناطق سست و سخت زير سطح زمين جهت تعيين ساختگاه سازه ها .
 • شناسايي مناطق آلوده مثلا آلودگي هاي نفتي و گازي زير زميني در اثر تركيدن لوله هاي گاز و نفت و شناسايي محل تركيدن لوله ها جهت ترميم.
 • تعيين محل مناسب جهت احداث پل وكارگذاشتن پايه ها.
 • تعيين سستي ساختگاه سازه ها و شناسايي ضعيفترين قسمت بستر سازه ها براي تمركز عمليات ژئوتكنيك در آن قسمت و كاهش عمليات ژئوتكنيك در قسمت هاي ديگر ساختگاه.
 • شناسايي مناطق سست و سخت مسير تونل هاي پيش بيني شده جهت عبور جاده از مناطق سنگي در حين حفاري با دستگاه تی بی ام (TBM‌ )و دستگاه های مشابه براي كاهش هزينه حفاري و بالا بردن سرعت آن.
 • تعیین سازند زیر زمینی و سطوح نشست و لایه بندی بستر و تعیین بافت های خورنده مطالعات لرزه خیزی و تعیین نقاط مستعد خطر بر روی سایت مورد مطالعه.
 • مطالعات معابر؛ تونل ها و زیر گذر های شهری و ارائه طرح هدایت آب با کمترین هزینه جهت جلوگیری از آب گرفتگی معابر و گذر ها و همچنین حفاظت از سازه در مقابل نفوذ آب.
 • شناسایی و تدقیق حفرات و قنوات و آنومالی ها و تاسیسات زیر زمینی .
 • تعیین سازند های سست زیر زمینی و نقاط خطر ساز شهری و مناطق با خطر نشست؛ مطالعات لرزه خیزی و تعیین ریز گسل های شهری و مناطق با بستر نامساعد جهت ساخت و ساز .
 • مطالعات ژئوفیزیک ایمن سازی زیر ساخت سازه های پر اهمیت ؛باندهای پروازی و تاسیسات با اهمیت بالا .
 • اكتشاف سفره هاي آب زير زميني جهت احداث چاه آب براي زمين هاي كشاورزي،‌ كارخانه ها، كارگاه ها و شهرك هاي صنعتی.
 • شناسايي مسير آب هاي زير زمينی و تفکیک منابع آلوده و منابع با کیفیت.
 • هدایت آبهای درگیر به لایه های تراوا و کاهش اثرات آب شستگی و خطرات سیل برای خطوط انتقال و راه آهن و معابر و زیرگذرها (همچنین هدایت آبهای مازاد به لایه های زیرین و حفظ این منابع ارزشمند)

 

 

   شرکت مهندسین زمین خاک پویان از شرکت های بروز و پیشگام در زمینه ارائه خدمات مطالعات زیر سطحی ژئوفیزیک در پروژه های عمرانی و راهسازی با سابقه مطالعاتی در سراسر ایران عزیزمان می باشد.


 

 

مطالعات زیرسطحی در پروژه های ساختمانی

  امروزه مطالعات زیرسطحی ژئوفیزیک به عنوان ابزاری پر قدرت به کمک پروژه های ساختمان سازی آمده است.

متاسفانه بسیاری از ساختمان های مهندسی ساز به علت عدم اطلاع از وضعیت زیرزمینی پروژه دچار مصائب و مشکلات  می گردند.

 مطالعات زیرسطحی ژئوفیزیک در کنار مطالعات ژئوتکنیک ؛اطلاعات جامعی از وضعیت زیر زمینی لایه ها و سازند ها و خطرات و تهدید ها و وضعیت کنونی بستر در اختیار سازندگان قرار می دهد.

 

 هدایت آب های درگیر با پروژه های ساختمانی:

یکی از کاربرد های ژئوفیزیک در پروژه های ساختمانی و عمرانی ؛بحث آبهای درگیر با خاکبرداری ها و گودبرداری ها و تراز های منفی و همچنین آبهای نفوذی در پروژه ها می باشد.

  شناخت و برنامه ریزی و هدایت آب های درگیر ساختمانی بر مبنای وضعیت لایه های خاک محدوده سایت و تشخیص نقاط مستعد نفوذ آب و محدوده های مناسب جهت زهکشی و تعیین بهترین نقطه هدایت آب از طریق  سامپ( چاه) و گالری های هدایت طبیعی آب به مسیر لایه های زیر زمینی .
از طریق مطالعات زیر سطحی ژئوفیزیک در محدوده سایت می توان به جای پمپاژ دائمی آب به جوب ها و مسیل های اطراف ، مسیر آن را در لایه های طبیعی حرکت سوق داد و از هدر رفت این منابع ارزشمند ملی جلوگیری کرد. ( آب = سرمایه ملی )

  ما مفتخریم که تنها در سال گذشته در منطقه یک و دو وسه تهران از طریق هدایت طبیعی آب های زیرزمینی درگیر با پروژه های ساختمان سازی و هدایت طبیعی آنها به لایه های زیر زمینی و حذف پمپاژ از سیستم زهکش, نزدیک به یک میلیارد لیتر آب با کیفیت را از پیوستن به فاضلاب و منابع آلوده نجات دهیم.

 

 

 تعیین وضعیت خاک زیر زمینی:

تفکیک لایه بندی زمین و تهیه نقشه زیرزمینی به صورت دو بعدی و سه بعدی از زیر محل ساخت و سازها و پروژه های عمرانی.

  تعیین محل لایه های سست و لایه های مستعد نشست .

تعیین محل عوارض زیرزمینی درگیر با خاکبرداری ها.

   مطالعات آشکارسازی حفرات و قنوات و گالری ها.  

تبیین وضعیت لایه های زیرین پروژه و سازند های خطرساز زیرزمینی .

   تعیین محل عدسی های رسی خطرساز زیر ساختمان ها.

  تبیین وضعیت زیرزمینی و آشکارسازی عوارض زیرسطحی از طریق مطالعات نوین ژئوفیزیکی امکان پذیر می باشد.

کاهش هزینه های مراحل گودبرداری و پایدارسازی گود و همچنین افزایش ضریب ایمنی و کاهش خطرات حین ساخت .

 

  مهندسین زمین خاک پویان ،مشاور و مجری تخصصی مطالعات زیرسطحی در پروژه های عمرانی.

ژئوفیزیک معادن

معدن

 اکتشاف ژئوفیزیک معادن
اجرای پروژه های اکتشاف ژئوفیزیک معادن از جمله آهن، مس، سرب و روی، منگنز، کرومیت و باریت و ... با روشهای مختلف ژئوفیزیکی از جمله  مقاومت ویژه RS ؛ قطبش القایی IP، مگنتومتری، گراویمتری، لرزه، ژئورادارو میکروسایزمیک و الکترومغناطیس و ....جزئی از  فعالیت های شرکت زمین خاک پویان می باشد.
 
با توجه به هزينه بالاي عمليات اكتشاف معادن، معمولاً در اولين مراحل اكتشافی و پيش از شروع عمليات حفاری، از عمليات ژئوفيزيک به منظور تعيين وضعيت اوليه توده معدنی و بررسي های اوليه فنی و اقتصادی و در نهايت تعيين محل های حفاری استفاده مي شود.
علاوه بر اين بسياری از ذخاير بزرگ معدنی در زير سطح زمين مدفون شده اند و با روش های معمول پی جويی نمی توان به وجود آنها پی برد اما با استفاده از روش های ژئوفيزيکی می توان به اكتشاف اين ذخاير معدنی پرداخت.

ادامه مطلب