نقشه برداری

خدمات تخصصی نقشه برداری:

   نقشه برداری و تعیین مختصات دقیق مسطحاتی و ارتفاعی بر اساس سیستم مختصات جهانی UTM و همچنین برداشت و پیاده سازی  موقعیت  عوارض منطقه ای .

متخصصین شرکت زمین خاک پویان با بهره گیری از تخصص و  تجهیزات بروز در زمینه نقشه برداری و تعیین موقعیت دقیق مکانی در زمینه های زیر انجام فعالیت می نمایند :

  • عملیات برداشت دقیق عوارض زمینی بر اساس نقاط مرجع سازمان نقشه برداری و تهیه و ترسیم نقشه .

  • نقشه برداری راه و پروژه های عمرانی و ترسیم و تعیین حجم عملیات خاکی و برآورد مصالح مورد نیاز و...

11111

      • نقشه برداری معادن و تخمین احجام دقیق و ترسیم پروفیل و  نیمرخ  دو بعدی  و سه بعدی مخازن و برآورد احجام عملیات خاکبرداری و حفاری و...

  • دور سنجی و تهیه نقشه های موقعیت مکانی ماهواره ای ( GIS ) و همچنین تهیه نقشه های موقعیت مکانی شهری .

  • عملیات نقشه برداری دقیق همراه با عملیات آشکارسازی زیر سطحی تاسیسات و عوارض من جمله عملیات آشکارسازی تاسیسات و لوله های مدفون ، عملیات آشکارسازی قنوات و حفرات و گالری ها .

  • عملیات پایش نقشه برداری گودبرداری ها و ترانشه های خاکی در پروژه های عمرانی.

  • نقشه برداری صفرتا صد پروژه های ساختمانی و تدقیق محل قرارگیری و شاقولی المان های سازه ای.

 نقشه برداری