نقشه برداری هوایی

  خدمات تخصصی نقشه برداری هوایی:

  •  تهیه نقشه هوایی از معادن (ارتوفتو) و همچنین تهیه مدل سه بعدی معادن.
  • تهیه نقشه هوایی از مناطق شهری و تبیین المان های شهری (سازه ها ؛ تاسیسات ؛رقوم ارتفاعی ؛عوارض شهری منجمله قنوات ؛آبریز ها و ...)
  • پایش دوره ای احجام عملیات معدنی و خاکبرداری و...
  • پایش سریع السیر مناطق شهری و تهیه نقشه رقومی عکسی از مناطق.
  • پایش حوزه های آبریز به جهت تعیین بیلان آبی و مناطق مستعد رواناب و سیلاب .
  • تهیه مدل سه بعدی هوایی با دقت بسیار بالا از مناطق شهری جهت مدیریت پایدار.

   نقشه برداری و تعیین مختصات دقیق مسطحاتی و ارتفاعی بر اساس سیستم مختصات جهانی UTM و همچنین برداشت و پیاده سازی  موقعیت  عوارض منطقه ای .

  متخصصین شرکت زمین خاک پویان با بهره گیری از تخصص و  تجهیزات بروز در زمینه نقشه برداری و تعیین موقعیت دقیق مکانی در زمینه های زیر انجام فعالیت می نمایند :

 عملیات برداشت دقیق عوارض زمینی بر اساس نقاط مرجع سازمان نقشه برداری و تهیه و ترسیم نقشه .

  نقشه برداری راه و پروژه های عمرانی و ترسیم و تعیین حجم عملیات خاکی و برآورد مصالح مورد نیاز و...

 نقشه برداری معادن و تخمین احجام دقیق و ترسیم پروفیل و  نیمرخ  دو بعدی  و سه بعدی مخازن و برآورد احجام عملیات خاکبرداری و حفاری و...

 عملیات نقشه برداری دقیق همراه با عملیات آشکارسازی زیر سطحی تاسیسات و عوارض من جمله عملیات آشکارسازی تاسیسات و لوله های مدفون ، عملیات آشکارسازی قنوات و حفرات و گالری ها .

 پایش دقیق جنگلها و مزارع و تهیه نقشه های پایش دوره ای.

 

 تهیه نقشه هوایی مناطق شهری و پر عارضه توسط پهباد :

از مزایای تهیه نقشه - عکس رقومی مناطق شهری توسط پهباد نقشه برداری می توان موارد زیر را برشمرد :

  سرعت بالای تهیه نقشه.

 دقت و کیفیت بالا و امکان مشاهده دقیق عوارض شهری و همچنین مقایسه عوارض شهری مانند تعیین محل قنات های قدیمی از طریق مقایسه تصاویر هوایی قدیم و جدید ، پایش ارتفاعی مناطق شهری علی الخصوص پایش فرونشست ؛تبیین و مشخص نمودن کلیه عوارض به صورت نقشه - عکس و ...

 کاهش هزینه ها نسبت به روش های سنتی تهیه نقشه ( نقشه برداری زمینی )

 مهندسین زمین خاک پویان ؛ مرجع تخصصی تهیه نقشه های رقومی پهبادی .

نقشه برداری