مطالعات ژئوتکنیک

طالعات ژئوتکنیک و ژئو فیزیک در پروژه های عمرانی:

شناسایی نوع و جنس لایه‌های زیرسطحی ساختگاه پروژه و همچنین اطلاع از شرایط آبهای زیرزمینی ازجمله معیارهای موثر در طراحی، اجرا و در نهایت هزینه تمام‌شده پروژه می‌باشد. مطالعات ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی راهکاری مناسب، جهت دستیابی به این‌گونه از اطلاعات است.

این مجموعه از مهندسان با تجربه می­باشد که خدمات مشاوره علمی و اجرایی در زمینه مکانیک سنگ و تونل سازی فراهم می­سازد. مهمترین هدف این گروه پیوند بین تئوری، تجربه و اجرا در فعالیت­های حوزه ژئومکانیک می­باشد.

 کاربردژئوفیزیک و ژئوتکنیک درپروژه‌های عمرانی

 تعیین تیپ زمین ونوع خاک سایت بوسیله آزمایش درونچاهی (Down Hole).

تعیین عمق وترازآب زیرزمینی.

 حفاری،نمونه‌برداری،انجام تمامی آزمایش‌های صحرایی وآزمایشگاهی جهت شناسایی پارامترهای ژئوتکنیکی.

تعیین نوع وعمق پیوتیپ سیمان مصرفی.

 ارائه نیمرخ خاک.

مکانیک سنگ و تونل سازی.