مطالعات ژئوتکنیک

 

  مطالعات ژئوتکنیک و ژئو فیزیک در پروژه های عمرانی:

   لزوم اجرای همزمان مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در پروژه های ساختمانی:

 با توجه به ماهیت متفاوت مطالعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی ؛اجرای همزمان و همگام این مطالعات مزایای بسیاری در کاهش هزینه ها و کاهش خطرات ساخت و ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از زیرزمین ایجاد می نماید ؛

مطالعات ژئوفیزیکی که در پروژه های ساختمانی و عمرانی انجام می گردند ؛مطالعات غیرمخرب بوده و بدون حفر گمانه یا چاه و از طریق ارسال و دریافت امواج و یا دریافت خواص الکتریکی  یا الکترومغناطیسی و یا ... ؛ اطلاعات جامعی از لایه های زیرزمینی  به دست می آید.

   مزایای اجرای مطالعات ژئوفیزیک همگام با مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های عمرانی :

مطالعات ژئوفیزیک غیرمخرب هستند و نیازی به حفاری ندارند.

از طریق مطالعات ژئوفیزیک می توان دید جامع وسه بعدی از زیرزمین بدست آورد؛ مطالعات ژئوفیزیک امکان برداشت به صورت نقطه ای و خطی و سه بعدی را نیز دارند و می توان اطلاعات جامعی از تمام سطوح زیرزمینی بدست آورد ؛ این در حالی استکه گمانه های ژئوتکنیکی تنها نشان دهنده وضعیت زیرزمینی در محل حفر می باشند و چه بسا در فواصل بین گمانه ها تغییر لایه و یا حفرات و یا سازند سست ویا بافت خطرسازی موجود باشد و ازدید مهندسین طراحی و ساخت مخفی بماند .(در بسیاری از مناطق شهر تهران شاهد این پدیده بوده ایم که پروژه های مهندسی ساز و با کیفیت ؛ علی رغم انجام مطالعات ژئوتکنیک  به علت عدم اطلاع دقیق از وضعیت لایه های زیرزمینی و تراز آب و حفرات وقنوات و ... دچار ضرر وزیان هنگفت  شده اند)

مطالعات ژئوفیزیک با متدها و دستگاه های مختلف قابل اجرا می باشند که هر کدام به جهت بررسی خاصی از لایه های زیرزمینی مورد نظر قرار می گیرند و با تلفیق متد های برداشت می توان دید جامعی از لایه های زیرزمینی بدست آورد.

 تعیین تراز آب زیرزمینی در مطالعات ژئوفیزیک با دقت مطلوبی انجام می پذیرد.

 تعیین نواحی سست و نواحی مستعد فرو نشست از طریق مطالعات ژئوفیزیک در محدوده سایت پروژه تا عمق مورد نظر انجام می گیرد.

جانمایی محل قنوات و حفرات زیرزمینی با متد های ژئوفیزیکی امکان پذیر می باشد.

تعیین محل سازند رسی در محدوده پروژه انجام می گیرد.

در مناطق در گیر با رگه ها و سفره های آب زیرزمینی مطالعات ژئوفیزیک راهکار مناسبی جهت هدایت و زهکشی آب بر اساس بافت طبیعی لایه های زمین ارائه می کند وچه بسا در بسیاری از موارد قبل از عملیات خاکبرداری بتوان راهکار مناسبی جهت زهکشی طبیعی آب های زیرزمینی ارائه داد.(شرکت  زمین خاک پویان با متد انحصاری شناسایی لایه های تراوا و پذیرنده آب در زیرزمین ؛ هدایت آب را به صورت طبیعی و بدون نیاز به پمپاژ به لایه های تراوا انجام می دهد.)

  تعیین محدوده های خطر ساز من جمله محدوده های سست و مستعد فرونشست ؛ حفرات زیرزمینی در محل سازه ها و جاده ها ؛ ریزگسل ها و خطرات و تهدیدات زیرزمینی پنهان .

 تعیین مقاومت الکتریکی لایه های زیرزمینی و نقاط مناسب جهت حفر چاه ارت و سیستم ارتینگ.

 

در پروژه های ساختمان سازی و عمرانی بهره گیری از مطالعات نوین ژئوفیزیکی کمک شایانی در کاهش هزینه ها و ریسک پروژه ها در زمان طراحی و خاکبرداری ،پایدارسازی ،هدایت آبهای زیر سطحی و زهکشی ،ساخت و بهره برداری دارد .

چه بسیار سازندگان مطرح پروژه های عمرانی و ساختمانی که به علت عدم آشنایی با خدمات نوین ژئوفیزیکی متحمل ضرر و زیان و هزینه های هنگفت در زمان ساخت و اجرا و بهره برداری پروژه های ساختمانی شده اند ،

 

تعیین محل های مناسب جهت اجرای گمانه های ژئوتکنیک و کاهش هزینه های مطالعات ژئوتکنیک و افزایش دقت داده برداری زیرزمینی از طریق مطالعات ژئوفیزیک در ابتدای پروژه.

 

  مهندسین زمین خاک پویان؛مشاور و مجری تخصصی مطالعات زیرسطحی ژئوفیزیک .