آشکارسازی تاسیسات زیرزمینی

 مطالعات زیرسطحی آشکارسازی تاسیسات زیرزمینی

با پیشرفت مداوم و سریع متد ها  ودستگاه های نوین ژئوفیزیکی ؛ جایگاه مطالعات زیرزمینی ژئوفیزیک روز به روز در عرصه های مدیریت شهری و منابع ؛عمرانی ؛راهسازی و تونل و سدسازی و... بالاتر می رود و کاربرد های روز افزونی پیدا می کند.

 از طریق مطالعات زیرزمینی با متد های نوین ژئوفیزیکی می توان اطلاعات جامعی از لایه های زیرزمینی و تاسیسات مدفون به دست آورد .

  • تعیین محل تاسیسات زیر زمینی.
  • جانمایی لوله ها و خطوط انتقال نیرو و تهیه نقشه زیرزمینی تاسیسات.
  • تعیین محل انشعابات غیرمجاز .
  • تعیین محل نشت لوله های آب .
  • آشکارسازی عوارض زیر زمینی .
  • تفکیک لایه بندی زمین و تعیین نواحی سست و تعیین نواحی مستعد فرونشست.
  • تعیین محل حفرات زیر زمینی.
  •  تعیین محل کانال ها و قنوات زیرزمینی .
  • تعیین محل رگه های آبدار زیرزمینی و آب های درگیر با پروژه های ساختمانی و عمرانی.

  مهندسین زمین خاک پویان ؛مرکز تخصصی آشکار سازی زیرزمینی.