کاربرد های سنجش از دور در زمین شناسی

  امروزه در کشورهاي پيشرفته دنيا سنجش از دور جزء لاينفک بسياري از پروژه هاي زمين شناسي است ؛ کشور ما نيز با در اختيار داشتن منابع معدني فراوان و نيز به دليل مستعد بودن نسبت به بلاياي طبيعي چون زمين لرزه نيازمند بهره گيري از پتانسيلهاي سنجش از دور براي اکتشاف معادن ومديريت بلايا است.
 
  زمين شناسي شامل مطالعاتي است در مورد شکل زمين،ساختارها و زير سطح زمين به منظور پي بردن به ايجاد فرايندهاي فيريکي و تغييرات پوسته زمين . به طور معمول از زمين شناسي براي اکتشاف وبهره برداري از منابع هيدروکربني ومعدني به منظور توسعه و بهبود کيفيت زندگي اجتماعي استفاده ميشود. زمين شناسي همچنين شامل مطالعاتي در مورد بلاياي طبيعي همچون زمين لرزه ،ريزش کوه ، آتشفشان وغيره است و بنابراين يک فاکتور اصلي براي مطالعات ژئوتکتونيکي براي پروژه هاي عمراني و مهندسي است.
سيستمهاي سنجش از دور و تکنيکهاي پيش رفته پردازش تصاوير امکانات مناسبي را براي آناليزهاي مکاني ،طيفي، و زماني براي محققان، مديران و برنامه ريزان فراهم نموده است. از جمله مزاياي استفاده از سنجش از دور ،مقرون به صرفه بودن آن وامکان به روز زساني سريع مي باشد. 
سنجش از دور به عنوان ابزاري براي استخراج اطلاعات در موردساختار سطح زمين و ترکيبات زير سطح زمين استفاده مي شود،اما اغلب ترکيب اطلاعات حاصل از سنجش از دور با ديگر منابع اطلاعاتي ، مشاهدات دقيقتري را حاصل ميکند.
  داده هاي چند طيفي با استفاده از منحنيهاي بازتاب طيفي اطلاعات مفيدي در مورد سنگ شناسي وترکيبات سنگها به دست مي دهند. رادارها براي نمايش توپوگرافي وپستي وبلندي سطح استفاده مي شوندو بنابراين به ويژه هنگامي که با ديگر منابع داده ترکيب شوند بسيار مفيدند.سنجش از دور محدود به کاربردهاي مستقيم زمين شناسي نيست بلکه همچنين در پروژه هايي همچون طراحي مسير رسيدن به معادن و تهيه نقشه هاي اصلي زمين شناسي ، که اطلاعات زمين شناسي به آنها مرجع مي شوند يا تلفيق مي شوند ، کاربرد دارد. به طور کلي استفاده از تصاوير سنجش از دور در زمين شناسي مزاياي زير را در بر دارد:
الف) امکان ديد وسيع منطقه
ب)توانايي آناليز باندهاي چند طيفي که با بهره گيري از آنها امکان شناخت مواد مختلف در زمين بالا مي رود
ج) قابليت تلفيق اطلاعات مختلف حاصل از سنجش از دور ،مثلا تلفيق تصاوير اپتيکي با تصاوير راداري يا تصاوير حرارتي يا ترکيب اين تصاوير با داده هاي ارتفاعي و يا ديگر انواع اطلاعات چون نقشه هاي موضوعي ،اندازه گيريهاي زمين شناسي وغيره که زمين شناس را به کشف ارتباط بين خصوصيات طبيعي پديده هاي مختلف زمين نايل مي سازد. 

   کاربردهاي سنجش از دور در زمين شناسي را مي توان به موارد زير خلاصه کرد:
تهيه نقشه هاي ساختار زمين وآناليزهاي زمين .
  • نمايش واحدهاي زمين شناسي .
  • نمايش جابجاييهاي زمين .
  • تهيه نقشه خطواره ها و شکستگيها و تفسير زمين ساخت ناحيه بر اساس آن .
  • اکتشاف معادن .
  • نمايش بلاياي طبيعي ناشي از زمين .
  • زمين گياه شناسي .
  • زمين شناسي محيطي.
 
  شرکت زمین خاک پویان مرکز تخصصی مطالعات سنجش از دور ماهواره ای.