مخروط افت چاه آب چیست؟

 مخروط افت چاه چیست؟

 چگونه پمپاژ یک چاه باعث کاهش دبی خروجی چاه های اطراف می گردد؟

با آغاز پمپاژ و استخراج آب از چاه ، سطح آب زیرزمینی یا پیزومتریک ، در اطراف چاه به تدریج پایین می‌رود و فرورفتگی مخروطی شکلی ایجاد می‌شود.

 

بر اثر پایین رفتن سطح آب در اطراف چاه ، جریان طبیعی آب زیرزمینی تغییر می‌کند و آب اطراف و نقاط دورتر با سرعتی بیشتر به سمت چاه جریان می‌یابد. گسترش و عمق مخروط افت به دبی و مدت زمان پمپاژ و مشخصات هیدرودینامیکی سفره آب بستگی دارد.

همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید ؛قبل از شروع پمپاژ توسط چاه وسط تصویر ؛چاه های آب کناری از دبی مناسب خروجی برخوردارند اما با شروع عملیات پمپاژ توسط این چاه سطح ایستابی به شدت پایین رفته و چاه های اطراف عملا بی آب و خشک می گردند.

به منظور اجتناب از این عارضه در مناطق مختلف با توجه به عمق چاه ها و میزان پمپاژ آنها و لایه بندی زمین و مشخصات سفره ؛ فواصل معینی را برای حداقل فاصله ایمن چاه ها از هم ؛ به عنوان حریم چاه در نظر می گیرند.

 

شرکت مهندسین زمین خاک پویان ؛ کلینیک تخصصی آب های زیرزمینی.